Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepasselijkheid : Op alle offertes, leveringen en werkzaamheden zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij wij ons schriftelijk uitdrukkelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard hebben. Algemene voorwaarden (in ruimste zin van het woord) van anderen zijn voor ons niet bindend, tenzij wij ons hiermee schriftelijk akkoord verklaard hebben.
 

Al onze facturen zijn op de vervaldag betaalbaar zonder korting op de maatschappelijke zetel van de firma.
 

Offertes, levertijden en andere termijnen: Al onze offertes zijn vrijblijvend. Door ons wordt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van levertijden of andere termijnen aanvaard. Iedere opgave van levertijd geldt slechts bij benadering ook indien dit niet uitdrukkelijk vermeld is. De opgegeven levertijd wordt naar best vermogen zoveel mogelijk nagekomen, doch overschrijding daarvan ontlast de afnemer niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst; door hem kan als dan geen aanspraak op schadevergoeding wegens te late levering of anderszins worden gemaakt. Aan bestellingen en opdrachten kunnen tegenover ons geen rechten worden ontleend tenzij deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 

Orderbevestiging: Indien de afnemer zich met de inhoud van de orderbevestiging niet kan verenigen, dient hij zijn bezwaren binnen de 3 dagen na ontvangst ervan schriftelijk bij ons in te dienen, bij gebreke daarvan wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist weer te geven. Afspraken, overeenkomsten of toezeggingen, afwijkend van de inhoud der orderbevestiging of van deze voorwaarden, worden slechts dan geacht te zijn gemaakt, indien zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 

Annulering van de orders: Indien de koper een order annuleert is hij gehouden tot betaling van alle door de uitvoering gemaakte kosten en voor schade wegens winstderving. De minimale vergoeding voor de gederfde winst wordt forfaitair begroot op 20% van het factuurbedrag, behoudens de mogelijkheid om een hogere schade te bewijzen.
 

De vastheid van de inktkleuren wordt niet gewaarborgd. Een afwijking mag nooit de weigering van de koopwaren rechtvaardigen noch de vraag naar prijsvermindering.
 

Bij de fabricatie van zakken of gelijkaardige producten zal een hoeveelheid van 2% slechte exemplaren als normaal beschouwd worden. Bovendien dient een afwijking van 10% minder of meer dan de bestelde hoeveelheid steeds aanvaard te worden door de koper. Deze afwijking mag tot 20% bedragen voor bestellingen van minder dan 25.000 stuks of 250 kg. Bij producten die per gewicht verkocht worden zal het factuurbedrag berekend worden op basis van het brutogewicht, zonder recht op enige vermindering voor het aandeel van de verpakking in het brutogewicht.
 

De tinten en de zuiverheid van het papier of het polyethyleen kunnen verschillen van de ene fabricatie tot de andere. Wij kunnen er ons niet toe verbinden steeds papier of polyethyleen van dezelfde tint te leveren, noch met dezelfde zuiverheid als deze van de stalen. Een gering verschil in de vorm, de kwaliteit of de dikte kan niet gelden als grond voor een weigering van de levering of tot een prijsvermindering.
 

Toelaatbare speling naar boven en naar beneden in dikte, afmeting en gramgewicht bedraagt voor al onze producten 15%.
 

Leveringen onder de 350,00 EUR worden automatisch vermeerderd met 25,00 EUR administratie- en/of transportkosten. Wij kunnen niet verplicht worden om naleveringen uit te voeren indien het bedrag van deze naleveringen 75,00 EUR niet zou overstijgen.
 

Aangezien wij de voorwaarden waarin de goederen zullen gebruikt, behandeld of gestockeerd worden niet kunnen beoordelen, geven wij geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg op deze goederen. Onze verantwoordelijkheid kan in geen geval de  waarde  overschrijden  van  de  goederen  die  het  voorwerp  uitmaken  van  een betwisting.
 

Elke klacht of protest van welke aard ook dient geformuleerd bij de in ontvangstneming van de afgeleverde goederen. De klachten moeten bij aangetekend   schrijven   worden   ingediend   binnen   acht   dagen   vanaf   de ontvangstneming van de geleverde goederen.
 

De niet- betaling op de vervaldag van één enkel factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 

Niet-betaling van de facturen op de vervaldag brengt voor de koper de verplichting mee om van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest te betalen berekend op basis van de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 3%, met een minimum intrestvoet van 12%, en dit vanaf de factuurdatum evenals een forfaitaire schadevergoeding van 15% op het factuurbedrag met een minimum van 65,00 EUR.
 

Uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud voor wat betreft de afgeleverde goederen bestaat ten voordele en in hoofde van onze firma tot op het ogenblik van de gehele vereffening van de desbetreffende facturen. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 

In geval van betwisting is enkel en alleen de Belgische Wet van toepassing en zijn enkel de Antwerpse rechtbanken bevoegd.
 

De klant die een druk- of reproductieopdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van de drukker, al de verantwoordelijkheid tegenover derden. Alle ontwerpen, logo’s, tekeningen, composities, lay-outs e.d.m. door ons ontworpen zijn beschermd door de wet van 30/06/1994 en blijven onze eigendom. Het feit dat de klant in de kosten tot de totstandkoming participeert, verleent hem niet het eigendomsrecht, enkel het gebruiksrecht.
 

Enkel de door de verkoper ondertekende orderbevestiging verbindt de verkoper. Bestellingen opgenomen door een agent, een vertegenwoordiger, aangestelde, of bediende  van  de verkoper zijn  slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een persoon of orgaan, bevoegd om de vennootschap te verbinden.
 

In overleg en met goedkeuring door de verkoper is een uitzonderlijke terugname van voorraadartikels mogelijk. Terugname is echter enkel mogelijk in ongeopende en niet-beschadigde verpakkingen. In dat geval crediteren wij slechts 85% van de oorspronkelijk gefactureerde waarde.
 

Voor de gepersonaliseerde voorraadartikels of goederen op afroep, die als bijzondere klantenservice, kosteloos geplaatst worden op de bedrijfsterreinen die de ACE  PACKAGING  GROUP  daarvoor  ter beschikking  stelt, zijn  steeds  de  'Algemene voorwaarden inzake het plaatsen van goederen op de bedrijfsterreinen van de ACE Packaging  Group'  van  toepassing,  tenzij  wij  ons  schriftelijk  uitdrukkelijk  met  een afwijkende regeling akkoord verklaard hebben.
 

Wij zijn PEFC gecertificeerd. Enkel producten die gekenmerkt zijn met het PEFC logo zijn PEFC gecertificeerd.
 

Uw producten kunnen uitbesteed worden aan door ons goedgekeurde aannemers.

Samenwerken met ons?

Contacteer ons